V-Diana von Glemstal SchH1 KKl

Nicco von Arlet SchH3 FH IP3 ZB:V Ulk von Arlett SchH3 ZB:VA Yago vom Wildsteigerland SchH3 FH
Dolly von Arlett SchH2
Soffie von Arlett SchH1 ZB:V Enzo von der Burg Aliso
Ursa von Arlett SchH3 SchH3
Kolli aus der neuen Hauffstrabe SchH1 ZB:SG Diego du Village le Plus Long d'Alsace SchH3 ZB:V Tito vom Wildsteigerland SchH3
Ria von der Teufelskanzel SchH1
Kelli aus der Hauffstrabe SchH3 ZB:V Yambo vom Wildsteigerland SchH3 FH
Nicol aus der Hauffstrabe SchH2

[Back To Breeding Stock]Copyright © 2002 Rivergreen Shepherds
Web Design by Doc PC Web Creations